POLITYCE PRYWATNOŚCI

Firma Goya España zobowiązana jest wypełniać zobowiązania nałożone przez ustawę organiczną 15/1999 z dnia 13 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych, rozporządzenie wykonawcze dotyczące ochrony danych zatwierdzone dekretem królewskim 1720/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r., rozporządzenie (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz pozostałe przepisy obowiązujące w danym czasie, gwarantując przestrzeganie wszystkich obowiązków i praw osób, których dane dotyczą, w zakresie przetwarzania danych osobowych. Ponadto zgodnie z przepisami ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca 2002 r. o usługach w społeczeństwie informacyjnym i handlu elektronicznym spółka Goya España zobowiązana jest zwrócić się do użytkownika o zgodę na przesłanie informacji handlowych przed ich przesłaniem, przestrzegając przy tym wszystkich obowiązków i praw użytkownika.

Podane informacje będą przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia zamówionej usługi i jej rozliczania. Dostarczone dane będą przechowywane tak długo, jak będą trwały relacje handlowe oraz przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań prawnych. Dane nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

W związku z tym użytkownik może przez cały czas bezpłatnie korzystać z praw:

  • dostępu – może bezpłatnie zwrócić się o i uzyskać informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych i ich źródła, a także przekazywanych i planowanych komunikatów
  • sprostowania i wstrzymania przetwarzania – w celu poprawienia i wycofania danych osobowych, których przetwarzanie nie jest zgodne z prawem, zwłaszcza gdy okażą się niedokładne i niekompletne
  • sprzeciwu – wobec przetwarzania danych, co zakłada zakończenie relacji handlowych między firmą Goya España a użytkownikami, na jakich podstawie dane zostały przekazane, a także wykonywania praw ograniczenia przetwarzania danych, przenoszalności danych, prawa do sprzeciwu wobec zautomatyzowanych decyzji, prawa do ograniczenia przetwarzania danych i prawa do przenoszalności danych.

Użytkownik może skorzystać z tych praw, pisząc pod następujący adres: PHZ Profit Sp. z o.o
ul.Gdańska 119. 85-022 Bydgoszcz